Minneskväde 1

MINNESKVÄDE 1

Minneskväde 

Vid Kronprinsens husarregementes 150 års fest
den 24 april 1908
av Stellan Mörner.
 
 
Första uppsättningen                                        I pommerska kriget

 

 
 >Sitten upp i sadeln att rida!                                  Kring pommerska slätterna vida
Och ridten skall glad bli minsann!                         snart tumlade bussarna om,
Ni skola för svenskarn strida,                                och pamparna flinkt flög ur skida,
och Potbus skall föra er an!<                                 hvar hälst där en fiende kom.
 
Så ljöd öfver pommerska ryar                                 Med Fredrik den stores kumpaner
en smattrande munter fanfar                                  de fingo rätt ofta en dust;
och rundt omkring städer och byar                      och svenska och tyska germaner
det svarades:  >vivat husar!<.                              böt huggen med lif och med lust.
 
Snart mönstrade Putbus sin skara;                      Vid Prenzlau, Mohrdorf och Malchin
husar, vacker karl, hvarje man.                           gafs prof på, hur svenskarn skall slås,
>Bra gossar!  Jag ser ni är klara,                         och togs, som vid Anklam och Parchin,
och gladt vi nu rida däran!<                                   kanoner och fångar och tross.
 
Vid böljande Östersjövatten,                                  Furst Blücher, likt pomrare mången,
vid Putbuska stamgodsets strand,                        då ock vår husartröja bar,
de redo med fjäder i hatten                                      men blef invid Daberkow fången,
för Sverige och Vasarnas land.                               och red se’n som  >Bellings husar<.
                —————-
Snart Putbus och Platen tillhopa                              I pommerska garnisoner
fick ökat sin ryttaretropp.
Det värfvades runt kring Europa,                         Fred slöts, och i Stralsund och Lassan
och Wrangels reg’mente satt upp.                         samt Greifwald och Barth togs kvarter;
                                                                                       och där lefdes muntert, fast kassan
Än långt bort i aflägsna länder                               nog skral blef hvar dag mer och mer
man mindes kung Carl och hans ridt.
Om Narva, om Klissow och Bender                      Så kom III:dje Gustafs manöver
än taltes i krigarnes midt.                                        att rädda sin vacklande tron;
                                                                                       och då kom husarerna öfver
Från Sverige, från Pommern och Polen,               med Mörner i svensk garnison.
Ukraijne, från Ungern också 
man red att på frustande fålen                              Här blefo de straxt populära —-
ta svenska munderingen på.                                  man truppen fann vacker och snygg —-
                                                                                      och snart hvarje >påg< ville bära
>De svenske, de kunna ej vika,                             sin dolma med pälsen på rygg.
och vackra är tröjorna blå<,
man tänkte, >och bli vi ej rika,                                                                                              
blir ridten nog munter ändå<.